Toetus

Lühikirjeldus:

Projekti tegevused julgustavad koole ja õpetajaid muutma LTT ainete õpetamist, lisades aitetundidesse praktilisi roboteksperimente. Projekti lõppedes on olemas Vernier andurid ja nendel anduritel põhinevate praktiliste tööde kirjeldused. Õpetajatele on korraldatud koolitused praktiliste tööde kasutamiseks ning valminud on andurite ühiskasutamise süsteem.

Eesmärgid:

Projekti peamiseks eesmärgiks on luua õpetajatele paremad ja lihtsamad võimalused praktiliste tööde tegemiseks LTT aine tundides (bioloogia, füüsika, keemia, loodusõpetus, matemaatika, robootika). Kuna kasutame andurite käitamiseks roboteid siis kaasame ainetundidesse ka teadmiseid robootikast. Praktiliste tööde disainimisel soovime võimalikult palju erinevaid õppeaineid omavahel siduda ning arendada ainete ülest koostööd selleks et aidata õpilastel tajuda füüsika ja keemia seaduste kehtimist bioloogias või matemaatika vajalikkust igapäevaste eluliste probleemide mõistmisel.

Teiseks eesmärgiks on käivitada üle-Eestiline Vernier andurite ühiskasutus, kus koolid saavad kasutada andureid õppetöö läbiviimiseks. Ühiskasutusest saavad Vernier andureid ja roboteid oma tundidesse võtta kõik Eesti koolid, mis võrdsustab koolide võimalusi teostada praktilisi töid.

Tulemused:

Läbi on viidud viis koolitust LTT valdkonna aineõpetajatele, mille läbides oskavad õpetajad kasutada saadud teadmisi klassiruumides praktiliste tööde juhendamiseks.

On soetanud ja loonud Vernier andurite ühiskasutuse süsteemi, kust aineõpetajatel on võimalik soovitavaks ajaks broneerida ja kasutada vajalikke sensorid ekperimentaalse töö läbiviimiseks.

On loodud vähemalt 30 uut praktilist tööd LTT valdkonna II, III kooliastmele ja gümnaasiumi astmele kasutades selleks Vernier’i sensoreid ja koolides olemasolevaid roboteid. Suuremat rõhku soovime panna keemia, füüsika ja matemaatika tundide elavdamisele ning väljatöötatud praktilised tööd ja ülesanded oleksid vabavarana kättesaadavad ka kõigile huvitatud osapooltele.

Toetuse summa:

198 495,32 EUR